Turto paveldėjimas: kaip išvengti palikimo apmokestinimo ir teismų slenksčioKomentaro autorius - Advokatų kontoros „Marger“ vyresnysis teisininkas, advokatas Haroldas Ivanauskas

Kad paveldėjimo procesas įvyktų ir mirusio fizinio asmens turtas bei pareigos pereitų jo įpėdiniams, pastarieji turi priimti palikimą. Atkreiptinas dėmesys, kad pareigos priimti palikimą nėra, todėl tiek įpėdinis pagal įstatymą, tiek įpėdinis pagal testamentą turi pats nuspręsti, ar įgyvendinti šią teisę.

Svarbu žinoti, kad paveldėjimas reiškia ne tik turto, bet ir įsipareigojimų perėmimą, vadinasi, negalima paveldėti turto kartu nepaveldint ir palikėjo įsipareigojimų. Dažnai palikėjo įsipareigojimai įpėdiniui nėra žinomi, todėl įstatymas suteikia teisę įpėdiniui palikimą priimti pagal turto apyrašą.

Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą reiškia, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsakys tik paveldėtu turtu (jo verte) ir atitinkamai neturės pareigos grąžinti palikėjo skolų iš savo turimo turto.

Įpėdinių teisė priimti palikimą gali būti įgyvendinama 2 būdais:
1) įpėdiniui faktiškai pradedant paveldimą turtą valdyti;
2) paduodant palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą.

Dažniausiai palikimas yra priimamas įpėdiniui kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl palikimo priėmimo, kadangi įpėdiniui faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti, dėl šio fakto nustatymo įpėdinis dar turi kreiptis į teismą bei įrodyti šį faktą. Labai svarbu, kad įpėdinis bent vieną iš aukščiau nurodytų alternatyvių veiksmų atliktų ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, kadangi praleidus šį terminą yra prarandama palikimo priėmimo teisė. Nebent įpėdinis teisme įrodo, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių, sudarančių pagrindą pradelstą įstatymu numatytą terminą įpėdiniui atnaujinti.

Įpėdiniui ne tik tenka pareiga įvykdyti neįvykdytus palikėjo įsipareigojimus, bet ir gali atsirasti pareiga mokėti paveldimo turto mokestį, kuris apskaičiuojamas nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės. Šio mokesčio tarifas sudaro 5 proc., jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 tūkst. eurų, ir 10 proc., jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 150 tūkst. eurų.

Praktikoje įpėdiniams šio mokesčio dažniausiai nereikia mokėti, nes paveldėjimas paprastai vyksta tarp artimųjų giminaičių ir/ar sutuoktinių. Įstatymas nustato, kad sutuoktiniai, paveldintys mirusio kito sutuoktinio turtą, o taip pat mirusiojo vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai), globotiniai (rūpintiniai), seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys šiuo mokesčiu, nepriklausomai nuo jo vertės, apskritai nėra apmokestinami.Visais atvejais, nepriklausomai nuo ryšio su mirusiuoju, šiuo mokesčiu pagal įstatymą yra neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 tūkst. eurų. Jei pagal įstatymą įpėdinis turi pareigą mokėti paveldimo turto mokestį, ši pareiga turi būti įvykdoma prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, o mokesčio dydį teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja paveldėjimo bylą vedantis notaras.

Net ir tais atvejais, kai įpėdinis turi pareigą mokėti paveldimo turto mokestį, jis turi teisę kreiptis su motyvuotu prašymu į vietos savivaldybės tarybą dėl šio mokesčio mokėjimo termino atidėjimo, mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo mokėjimo.

2022-11-17