Išskaita iš darbo užmokesčio: kada darbdaviai turi teisę sumokėti mažiau


Komentaro autorius - advokatų kontoros „Marger“ vyresnysis teisininkas, advokatas Haroldas Ivanauskas

Sparčiai besikeičianti darbo rinka kuria naujas darbo santykių problemas. Pastaraisiais metais daugėja atvejų, kai darbdaviai, pasinaudodami darbuotojų teisiniu neišprusimu, valstybinės kalbos nežinojimu ar kitomis subjektyviomis aplinkybėmis, neteisėtai taiko išskaitas iš darbo užmokesčio ir naudojasi jomis kaip būdu sumokėti mažiau.

Advokatų kontoros „Marger“ užsakymu „Spinter tyrimų“ atliktos apklausos duomenimis, 67 proc. Lietuvos žmonių mano, kad išskaita iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daroma tuomet, kai darbuotojas padaro žalos. Pusė gyventojų laikosi nuomonės, kad išskaita gali būti atliekama tokiais atvejais, kai dėl skaičiavimo klaidų buvo padaryta darbo užmokesčio permoka.

Daugiau nei trečdalis – 36 proc. – respondentų mano, jog darbdavys gali taikyti išskaitą tuomet, kai darbuotojas darbo vietoje pasirodo neblaivus arba nepranešęs neatvyksta į darbą (35 proc.).

Darbo kodeksas nustato trumpą ir kartu baigtinį sąrašą atvejų, kada darbdavys savo valia ir interesais turi teisę daryti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio:
- Grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms.
- Grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų.
- Atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui.
- Išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į dalies ar visos trukmės kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva.

Išskaita iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti atliekama ne tik darbdavio naudai ir interesais, bet ir darbuotojo ar trečiųjų asmenų naudai ar interesais. Bene dažniausiai praktikoje pasitaikantis išskaitos ne darbdavio naudai atvejis – kai išskaitos iš darbo užmokesčio atliekamos vykdant priverstinį išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus. Šiuo atveju išskaitas iš darbo užmokesčio reglamentuoja ne Darbo kodeksas, o Civilinio proceso kodeksas.

Nepriklausomai nuo to, ar išskaitos yra atliekamos darbdavio, ar trečiųjų asmenų naudai, jų maksimalus dydis yra nustatytas įstatyme ir negali būti viršijamas. Nuo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos (MMA), negali būti išskaitoma daugiau nei 20 procentų, o tais atvejais, kai išieškojimas vykdomas pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau nei 30 procentų. Tuo tarpu darbuotojams, kurių darbo atlygis viršija Vyriausybės nustatytą MMA, išskaita nuo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies negali būti didesnė nei 50 procentų.

Darbdavys, siekdamas atlikti išskaitą savo naudai, privalo laikytis termino jai atlikti: išskaitą darbdavys gali atlikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.

Be to, darbdavys, siekdamas atlikti išskaitą savo naudai dėl darbuotojo jam padarytos žalos, privalo laikytis papildomų reikalavimų:

- Darbdavio atliekamos išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu realiai buvo padaryta didesnė žala.
- Darbdavio nurodymas išieškoti žalą iš darbuotojo gali būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos.
- Jei darbuotojo darbdaviui padarytos žalos dydis viršija vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydį arba yra praleisti išskaitos terminai, darbdavys ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sužinojimo apie savo teisių pažeidimą dienos su reikalavimu dėl žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Ji privaloma išankstine neteismine tvarka nagrinėja tokio pobūdžio ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo.

Bet kuri darbo sutarties šalis, nesutinkanti su Darbo ginčų komisijos sprendimu, per vieną mėnesį nuo Darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį teisme. Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio savo naudai atlikta išskaita, taip pat turi teisę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sužinojimo apie ją kreiptis į Darbo ginčų komisiją su reikalavimu dėl tokio darbdavio veiksmo pripažinimo neteisėtu bei neteisėtai išskaičiuotų piniginių lėšų iš darbdavio išieškojimo.

Nesutikdamas su Darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu, darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą su analogišku reikalavimu. Darbo ginčų komisijai ar teismui pripažinus, kad darbdavys išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio atliko neteisėtai, darbuotojas įgyja teisę į netesybas, apskaičiuotas nuo neteisėtai atliktos išskaitos sumos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto dydžio delspinigius, jei darbo santykiai nėra pasibaigę, o jei darbo santykiai pasibaigę – netesybas, kurių dydis nustatomas išskaitos sumą padauginus iš uždelstų mėnesių skaičiaus.

Darbdavys dėl jūsų kaltės patyrė žalą? Advokatė atsako, kokia atsakomybė gali grėsti


Sugadintas darbinis kompiuteris, įmonės konfidencialios informacijos pasisavinimas ar atskleidimas, autoavarija darbiniu automobiliu ar dėl palikto krauti elektroninio prietaiso darbdavio patalpose kilęs gaisras – visa tai galėtų būti laikoma darbuotojo padaryta žala įmonei.

Advokatų kontoros „TGS Baltic“ darbo teisės advokatė Indrė Mažeikaitė paaiškina, kuriais atvejais darbuotojui už padarytą žalą gali būti taikoma atsakomybė pagal Darbo kodeksą (DK), kokia ji galėtų būti ir kokie ribojimai taikomi.

„Pirmiausia reikėtų žinoti, kad kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Nors 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus dabartiniam (DK) buvo atsisakyta su darbuotojais sudaromų visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, tačiau visiško darbuotojų padarytos žalos atlyginimo DK neatsisakyta, jis reglamentuojamas kitaip: žalos atlyginimą susiejant su žalą padariusio darbuotojo kaltės forma“, – teigia I. Mažeikaitė.

Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, tačiau jos dydis negali viršyti daugiau nei 3 darbuotojo vidutinių darbo užmokesčių. Jei žala buvo padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo – ne daugiau nei 6 darbuotojo vidutinių darbo užmokesčių. „Yra atvejų, kai darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą be apribojimų, pavyzdžiui, jei žala padaryta tyčia, neblaivaus darbuotojo, buvo pažeista pareiga saugoti konfidencialią informaciją ir kt. atvejais numatytais DK“, – teigia darbo teisės ekspertė.

I. Mažeikaitė pažymi, kad darbuotojui atsakomybė pagal DK gali būti taikoma tik nustačius žalą, neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp žalos ir darbuotojo neteisėtų veiksmų, kaltę, taip pat nustačius dvi papildomas specialiąsias atsakomybės sąlygas: šalys pažeidimo metu buvo susijusios darbo santykiais, o žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla.

„Tai reiškia, kad jei darbdavys darbuotojams yra nustatęs pareigą išjungti elektros prietaisus prieš išeinant iš ofiso, o darbuotojas to nepadaro, nors ir žinojo savo pareigą ir buvo su ja tinkamai supažindintas, pavyzdžiui, raštu – darbdavys galėtų reikalauti darbuotojo atlyginti padarytą žalą“, – komentuoja I. Mažeikaitė. Darbuotojo padaryta žala darbdaviui taip pat galėtų būti laikoma: sugadinti įrenginiai, darbo priemonės, darbdavio automobiliai, konfidencialios informacijos pasisavinimas ar atskleidimas , darbuotojo netinkamai pagaminta ar paruošta produkcija, darbuotojo darbo pareigų neatlikimas, pavyzdžiui, nepagaminti produktai ir pan.

Advokatė išskiria, kad nustatant darbuotojo atlygintinos turtinės žalos dydį yra vertinama:
1. Turto vertė, jo nusidėvėjimas;
2. Ar darbdavys ėmėsi priemonių siekiant išvengti žalos atsiradimo, t.y. ar buvo laikomasi privalomų teisės aktų reikalavimų, ar buvo įtvirtinta pareiga darbuotojams elgtis saugiai ir, pavyzdžiui, išjungti elektros prietaisus, ar darbdavys anksčiau toleruodavo darbuotojų daromus pažeidimus, pavyzdžiui, paliktus neišjungtus elektros prietaisus ir pan.;
3. Darbuotojo kaltės laipsnis ir veiksmai siekiant išvengti žalos. Pavyzdžiui, ar sužinojus apie gaisrą darbuotojas iškvietė tarnybas, ar gaisrą ignoravo, apsimetė, kad nematė ir pan.;
4. Faktas, kiek patirtai žalai atsirasti įtakos turėjo darbdavio veiklos pobūdis ir jam tenkanti komercinė ir gamybinė rizika.

„Darbdaviui prieš reikalaujant iš darbuotojo(ų) atlyginti žalą, rekomenduotina žalos padarymo aplinkybes ištirti nuodugniai, sudarant tyrimo grupę ir pavedant jai pateikti išvadą dėl žalos padarymo aplinkybių, kaltų asmenų, žalos dydžio ir pan.“, – sako advokatė.

Pareigos ir taisyklės turi būti aiškios

Advokatė primena – tam, kad būtų kuo mažesnė žalos atsiradimo rizika darbe, o jai atsiradus būtų rasti ir darbdavio, ir darbuotojo atžvilgiu teisingi sprendimai, darbdavys turėtų aiškiai apibrėžti darbuotojų pareigas vidiniuose teisės aktuose, pavyzdžiui, darbo tvarkos taisyklėse. Darbuotojai su tokiomis tvarkomis ar taisyklėmis turėtų būti supažindinti raštu, jos turėtų būti aiškiai iškomunikuotos, paaiškinant, ko iš darbuotojų tiksliai tikimasi. Taip pat darbdavys turėtų nustatyti ir žalos tyrimo procesą bei kas vyksta toliau, jau kilus žalai įmonėje.

„Net ir raštu nustačius darbuotojo pareigas, bet jų nesilaikymą toleruojant, ir tik iškilus žalos atvejui reikalaujant iš darbuotojo ją atlyginti, tokios aplinkybės gali būti vertinamos ne darbdavio, bet darbuotojo naudai. Todėl darbdavys turi nepamiršti ir faktiškai kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi jiems nustatytų pareigų, o nustačius pažeidimo atvejus, net ir nesant žalos, aktyviai reaguoti, imtis atitinkamų priemonių“, – teigia „TGS Baltic“ advokatė I. Mažeikaitė. Priemonės šioje situacijoje galėtų būti: priminimas apie darbuotojo pareigas, mokymai, o esant pagrindui ir būtinybei – įspėjimas.

Paskelbta 2023-03-14, atnaujinta 2023-01-24