Biuro rinkos tendencijos ir nuomos sutarčių sudarymo ypatumaiNekilnojamojo turto sektoriuje (statybinių ir energetinių žaliavų kainų kilimas, infliacija, naujų projektų stygius ir pan.) yra daug neapibrėžtumo. Tačiau fiksuojama, kad pati biurų rinka po truputį grįžta į prieš COVID-19 pandemiją buvusią situaciją.

Pandemija, išaugę aplinkosauginiai reikalavimai kartu pakeitė ir darbuotojų lūkesčius ir reikalavimus naujiems bei moderniems biurams. Tarptautinių nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovių duomenimis, biurų geografija plečiasi ir reikalavimai jiems auga. Nuomininkai tikisi, kad biurai bus ergonomiški, patogūs, užtikrins besikeičiančius darbuotojų poreikius (didesnės biuro erdvės poilsiui, susitikimams ar komandinėms užduotims). Nuomininkų dėmesys skiriamas ne tik biurų patalpoms ar jų išplanavimui, bet ir šalia esančiai infrastruktūrai (pvz.: ar yra pakankamai maitinimo vietų, ar patogu atvykti į biurą įvairiomis transporto priemonėmis ir pan.).

Atitinkamai, minėtos tendencijos diktuoja poreikį turėti lanksčias nuomos sutartis, kurios reikalui esant padėtų atliepti pasikeitusius nuomininko interesus (pvz.: galimybę padidinti išnuomotų biurų patalpų plotą / darbo vietų skaičių, pratęsti ar nutraukti nuomos sutartis ir pan.). Šios tendencijos neabejotinai taps katalizatoriumi, skatinančiu dinamiškesnį ir lankstesnį požiūrį į komercinę nuomą (nuomos sąlygų lankstumą). Kas, žinoma, turės įtakos ir biuro nuomos sutarčių sudarymo įpročiams.

Į ką atkreipti dėmesį sudarant biuro nuomos sutartis? Abiejų šalių interesų pusiausvyrą, tvarumo tikslų pasiekimą bei išvengti potencialių ginčų, užtikrinti padės žemiau pateikiami esminiai momentai.

Patalpų įrengimas

Įvertinus tai, kad biuro nuomos sutartys dažnai sudaromos dar net nepastačius verslo centro, patartina sutarties šalims nusimatyti ir aiškiai apibrėžti sąlygas, susijusias su biuro patalpų įrengimu, t.y. kas turi parengti patalpų įrengimo projektą, kokie įrengimo terminai ir kaina, taip pat nusimatyti aiškias taisykles papildomo ploto nuomai ar išnuomoto turto perplanavimui. Detalus patalpų techninių reikalavimų suderinimas leis išvengti potencialių ginčų ateityje.

Patalpų perdavimas

Kitas labai svarbus momentas, neatsiejamai susijęs su patalpų įrengimu - tai biuro patalpų perdavimas. Šiuo aspektu patartina nusimatyti aiškią patalpų perdavimo ir defektų nustatymo / pašalinimo procedūrą. Tokių sąlygų suderinimu yra suinteresuotos abi šalys, kadangi patalpų perdavimo momentas „aktyvuoja“ kitas nuomos sutarties sąlygas (šalių teisės ir pareigos prižiūrint patalpas, nuomos mokesčio ir kitų mokesčių mokėjimas ir pan.).

Nuomos mokestis ir kiti mokesčiai

Dažniausiai praktikoje verslo centro nuomotojai yra linkę vadovautis „triple net lease“ principu (visos verslo centro administravimo išlaidos paskirstomos proporcingai visiems verslo centro nuomininkams). Tačiau siekiant išvengti interpretacijų dėl mokėjimų, rekomenduotina sutartyje aiškiai apsibrėžti depozito / nuomos mokesčio dydį, komunalinių ir bendrų eksploatacinių išlaidų sudėtį (t.y. kokios konkrečiai išlaidos tenka nuomininkui), mokėjimų tvarkas bei šių mokesčių indeksavimo sąlygas.

Šalių teisės ir pareigos

Viena svarbiausių sutarties dalių yra šalių teisės ir pareigos, susijusios su išnuomotų patalpų naudojimu ir priežiūra, atnaujinimu, einamojo ir kapitalinio remonto atlikimu bei finansavimu, patekimo į patalpas, avarijų likvidavimo, šalių tarpusavio bendravimo tvarka ir kitomis aplinkybėmis. Minėtų teisių ir pareigų aiškus apibrėžimas ir ribos taip pat turi reikšmės nustatant esminius sutarties pažeidimus, kuriems esant galėtų būti sprendžiama dėl sutarties nutraukimo neteismine tvarka.

Sutarties nutraukimas. Šalių atsakomybė

Sutarties sąlygos dėl sutarties nutraukimo ar šalių atsakomybės bet kuriuo atveju yra derinamos individualiai ir didžiąja dalimi priklauso nuo šalių derybinės galios bei pozicijos. Sutarties nutraukimo atveju, svarbu:

numatyti visus atvejus, kuomet galimas išankstinis sutarties nutraukimas nesikreipiant į teismą, įskaitant ir tuo atvejus, kai sutartis gali būti nutraukta be kitos šalies kaltės (taip vadinamas „išankstinis išėjimas“ iš sutarties); aiškiai aptarti veiksmus, kuriuos būtina atlikti iki sutarties nutraukimo (įspėjimo terminai, tinkamas patalpų grąžinimas, kompensacijų už įrengimą apmokėjimas ir pan.). Atitinkamai, sutartyje įtvirtintos sankcijos už tam tikrų įsipareigojimų vykdymą apibrėžia minimalius šalies patiriamus nuostolius, kurių nereikia papildomai įrodinėti, todėl svarbu susitarti dėl taikomų baudų dydžių ir kitų aplinkybių (netiesioginių nuostolių atlyginimo ir pan.). Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienu konkrečiu atveju rekomenduotina tartis dėl tam tikrų individualių sąlygų kurios padėtų užtikrinti tinkamą nuomos sutarties vykdymą ir sumažintų potencialių ginčų riziką (pvz., išankstinės nuomos sąlygos dėl pasikeitusios pandeminės situacijos ar kitų privalomų ribojimų, susitarimai dėl nuomos mokesčio nuolaidos taikymo sąlygų, subnuomos susijusiems asmenims, papildomo ploto ar parkavimo vietų suteikimo, nuomos sutarties pratęsimo ir pan.).

2022-10-07